آرشیو نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی دهه ۹۰

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۵۰۰ تومان است.

آرشیو نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی دهه ۸۰

قیمت اصلی ۱۰۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴,۲۰۰ تومان است.

آرشیو نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی دهه ۷۰

قیمت اصلی ۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳,۹۰۰ تومان است.

آرشیو نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی دهه ۶۰

قیمت اصلی ۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۰۰۰ تومان است.