آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد سال ۱۳۹۲

قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۱,۰۰۰ تومان است.

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد سال ۱۳۹۱

قیمت اصلی ۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۲,۰۰۰ تومان است.

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد سال ۱۳۹۰

قیمت اصلی ۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۲,۰۰۰ تومان است.

آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد سال ۱۳۸۹

قیمت اصلی ۲۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۲,۰۰۰ تومان است.