آرشیو نشریه امت(افغانستان) سال ۱۳۷۹

قیمت اصلی ۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵,۵۰۰ تومان است.